FRÖSÅKERS BRYGGAS VILLKOR FÖR BOKNING, AVBOKNING OCH BETALNINGDefinitioner

Ett arrangemang är när lokaler tillhandahålls med eller utan logi och/eller förtäring, t.ex. för konferens, eller vid grupp- och festvåningsbeställning. Beställare är den person – juridisk eller fysisk – som är betalningsskyldig för arrangemanget.

Med leverantör avses den anläggning som levererar arrangemanget, i detta fall Frösåkers Brygga. En beställnings värde är avtalat pris för hela beställningen eller summan av beställt antal deltagare multiplicerat med avtalat pris per deltagare per dag, och priset för särskilt beställda tjänster.


Bokning av möten och konferenser

Bokningen kan ske skriftligt eller muntligt. Leverantören ska skriftligen eller via e-mail bekräfta mottagandet av en bokning, för att denna ska kunna åberopas av beställaren eller leverantören. För att betrakta er bokning som definitiv, vänligen bekräfta bokningen genom att returnera en underskriven bekräftelse via scanning eller skicka en skriftlig bekräftelse via e-post, senast 5 dagar efter det datum som bokningen är gjord.


Avbeställningar vid bokning av konferensarrangemang med mindre än 99 personer

Avbokning skall ske skriftligt. Sker avbokning av konferensarrangemanget tidigare än 6 veckor innan ankomstdagen är beställaren betalningsskyldig för 50 % av det totala värdet bokningen vid det tillfället betingar. Sker avbokning av konferensarrangemanget senare än 6 veckor innan ankomstdagen är beställaren betalningsskyldig för 75 % av det totala värdet bokningen vid det tillfället betingar. Sker avbokning eller minskning av antalet deltagare senare än 2 veckor innan ankomstdagen är beställaren till fullo betalningsskyldig för 100 % av det totala värdet bokningen betingar. Detta gäller även för behandlingar och aktiviteter. Om leverantören därutöver haft externa leverantörskostnader bokade av beställaren eller på uppdrag av denne skall dessa ersättas av beställaren. Eventuell avbokning eller andra ändringar i bokningsbekräftelsen måste alltid meddelas skriftligt.

 

Avbeställningar vid bokning av större konferensarrangemang för 100 personer eller fler:

Avbokning skall ske skriftligt. Sker avbokning av konferensen/arrangemanget tidigare än 12 veckor innan ankomstdagen är beställaren betalningsskyldig för 50 % av det totala värdet bokningen vid det tillfället betingar. Sker avbokning av konferensen/arrangemanget senare än 12 veckor innan ankomstdagen är beställaren betalningsskyldig för 75 % av det totala värdet bokningen vid det tillfället betingar. Sker avbokning eller minskning av antalet deltagare senare än 2 veckor innan ankomstdagen är beställaren till fullo betalningsskyldig för 100 % av det totala värdet bokningen betingar. Detta gäller även för övriga bokade aktiviteter.

Om leverantören därutöver haft externa leverantörskostnader bokade av beställaren eller på uppdrag av denne skall dessa ersättas av beställaren. Eventuell avbokning eller andra ändringar i bokningsbekräftelsen måste alltid meddelas skriftligt.


Betalning

Leverantören tillämpar fakturering i efterskott om inget annat anges.

Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader. Uteblir deltagare från beställd måltid medför detta ej nedsättning av priset. Betalningen skall erläggas enligt överenskommelse. Vi fakturerar svenska aktiebolag och kommunala eller statliga verksamheter. Vi gör löpande kreditupplysningar och förbehåller oss rätten att vid låg kreditvärdighet istället tillämpa förskottsbetalning på hela beloppet.

Betalningsvillkor 10 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras 8% dröjsmålsränta per påbörjad månad.


Förskottsbetalning

Förskottsfakturering utgår vid särskilda bokningar som är av sådan karaktär och/eller storlek som innebär onormala arbetsinsatser och/eller kostnader för leverantören i förhand. Om detta görs en överenskommelse mellan leverantör och beställare vid varje enskild bokning.Force majeure

Strejk, lockout, eldsvåda, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför leverantörens kontroll berättigar leverantören att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

Ansvar för egendom/vållande av skada

Leverantören har inget strikt ansvar för egendom som förvaras i hotellrum eller i konferenslokaler. Skulle det emellertid visa sig att företaget eller dess anställda handlat vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt haft skuld i att egendom förekommit, ansvarar leverantören för den förekomna egendomen. Leverantören ansvarar också för egendom som förvaras i företagets låsta förvaringsutrymmen, såvida inte egendomen är av särskilt högt värde. Annan skada som vållas beställaren genom försummelse från leverantören skall ersättas. Beställaren är å sin sida ansvarig för skada som denne själv eller konferensdeltagare genom försummelse vållar leverantören.